We mourn Thomas Luckmann (1927-2016)
doyen of the sociology of religion

Links: FAZ Lebenswege Wikipedia